REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ
Szkoły Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych
1. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
2. Wniesienie opłaty za Kurs ( wpisowej lub pełnej) poprzez serwis PayU stanowi o zawarciu umowy wiążącej i stanowi o rezerwacji miejsca szkoleniowego.
3. Warunkiem zapisania uczestnika na kurs i rezerwacji miejsca szkoleniowego jest wpłata opłaty wpisowej lub pełnej w terminie 3 dni od wysłania zgłoszenia i maksymalnie 9 dni przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia, którego zgłoszenie dotyczy.
4. Pełna płatność za kurs, szkolenie, warsztaty lub inne oferowane przez Szkołę Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych musi zostać dokonana na 30 dni przed rozpoczęciem zajęć, których dotyczy zgłoszenie.
5. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
6. Warunki ogólne uczestnictwa w kursie:
– Ukończone 18 lat.
– Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom uczelni wyższej.
– Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
– Dokonanie opłaty wpisowej we wskazanym terminie oraz wniesienie dopłaty do pełnej kwoty najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem zajęć. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.
– W przypadku udziału w kursie osoby z niepełnosprawnością należy wcześniej zgłosić ten fakt organizatorowi w formie pisemnej (e-mail).
– Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych badań lekarskich potwierdzających zdolność do wykonywania zawodu oraz podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie przyjęcia oraz ukończenia szkolenia.
7. Całkowity koszt uczestnictwa w kursie, łącznie z kosztami podróży i hotelu ponosi uczestnik.
8. Szkoła Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych zastrzega sobie prawo do odwołania oraz zmiany terminów szkoleń i zjazdów.
9. Zwrot opłaty wpisowej lub kwoty wpłaconej na poczet opłaty za szkolenie odbywa się na następujących zasadach:
a. Zgłoszenie rezygnacji Uczestnika (poprzez wiadomość email) na więcej niż 10 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – przysługuje Uczestnikowi/Firmie pełen zwrot (jeśli wpłaty dokonano bezpośrednio na konto podane przez Organizatora) lub 98,31% wpłaty (jeśli wpłaty dokonano przez system PayU. 1,69% to koszta, które Szkoła poniosła zapisując Uczestnika na rzecz PayU. Jeśli ten rezygnuje z Kursu mimo iż wcześniej dokonał wpłaty, koszty te zostają na niego przeniesione).
b. Zgłoszenie rezygnacji Uczestnika (poprzez wiadomość email) na mniej niż 10 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – Uczestnikowi/Firmie zwrot opłaty wpisowej nie przysługuje.
c. W przypadku odwołania szkolenia (np. Kursu Instruktorskiego) z winy organizatora, Uczestnikowi/Firmie przysługuje prawo do zwrotu pełnej kwoty opłaty wpisowej lub kwoty wpłaconej na poczet opłaty za szkolenie.
d. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika/Firmę z kursu w przypadku gdy należność została przez niego rozłożona na Raty 0% (w polecanym przez nas systemie ratalnym PayU), obowiązany jest on do zwrotu na rzecz organizatora 4.99% całej kwoty, której płatność ratalna dotyczyła.
e. W sytuacji wystąpienia zdarzeń, które uniemożliwią Uczestnikowi udział w kursie, jest on zobligowany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora. Jeżeli będzie to miało miejsce na więcej niż 10 dni przed realizacją Kursu, Organizator wychodząc naprzeciw Uczestnikowi może zaproponować mu udział w Kursie w innym terminie.
W sytuacji gdy Uczestnik zdecyduje się na nowy termin Kursu, a jego cena (kursu) ulegnie zmianie, uczestnik zobligowany jest do wpłaty różnicy ceny.
f. W sytuacjach określonych w ust. 9e każdorazowo decyzja należy do Organizatora.
g. Jeśli Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania, niezależnie od sposobu finansowania udziału w Kursie (koszt własny, pracodawcy lub inne), Uczestnikowi nie zostanie wydany zaświadczenie / certyfikat ukończenia Kursu oraz nie przysługuje mu zwrot uiszczonej opłaty.
10. Istnieje możliwość przepisania uczestnika do zajęć o tej samej tematyce, odbywających się w innym terminie i/lub mieście. Decyzja o takowym podjęta zostać musi przez władze Szkoły.
11. Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych jest obowiązkowa. Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie była obecna na 10% zajęć. Chyba, że przyczyna nieobecności wywołana została nadzwyczajnymi okolicznościami,( udokumentowanymi przez uczestnika) takimi jak choroba itp. Wówczas kurs może zostać kontynuowany w innym terminie, po ustaniu tych nadzwyczajnych zdarzeń, jednakże przerwa nie może być dłuższa niż jeden rok.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia z odbywającego się szkolenia osób zakłócających przebieg szkolenia, zachowujących się nieobyczajnie i nieodpowiednio. Także osób będących pod wpływem alkoholu lub innych używek. W tego typu przypadkach decyzję podejmuje trener prowadzący zajęcia.
13. Osobie skreślonej z w/w powodów nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za kurs.
14. Wydanie Certyfikatu ukończenia kursu uzależnione jest od spełnienia warunków podanych w punkcie 11, zaliczenia egzaminu końcowego, odbywającego się w ostatnim etapie szkolenia oraz uzyskania pozytywnej opinii Trenera prowadzącego zajęcia.
Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonania wszystkich zadań postawionych przez prowadzących zajęcia.
15. Kursy i warsztaty, podzielony jest na część ogólną i specjalistyczną.
16. Szkoła Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych ma prawo zmieniać terminy zjazdów, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika kursu mailem, pisemnie lub telefonicznie niezwłocznie.
17. Szkoła Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie.
18. Najpóźniej na 6 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne oraz prośba o dokonanie płatności. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny podany na stronie www.masaz-shantala.pl
19. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
20. Kurs Instruktorski to szkolenie, które ma na celu przygotowanie uczestników do pracy z masażem Shantala oraz organizowania spotkań szkoleniowych (warsztatów) dla rodziców i opiekunów dzieci na ich własny, domowy użytek. Absolwent Kursu Instruktorskiego zobowiązuje się do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec organizatora Kursu. Za działalność konkurencyjną uważane jest organizowanie i/lub prowadzenie szkoleń mających w swojej nazwie lub tytule odwołanie do „Kursu Instruktorskiego” wraz z powiązaniem go z masażem dziecięcym (Shantala, Shantali).
21. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji.
Zasady składania reklamacji:
a. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy masazshantala24@gmail.com, w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia,
b. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania,
c. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (np. nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), nazwę, miejsce i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie,
d. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od organizatora,
e. Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których organizator ma roszczenia finansowe.
22. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest Szkoła Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych, której właścicielem jest firma NOWE WIZJE Aleksandra Staudt; ul. Agrestowa 34/10; 65-001 Zielona Góra; NIP 9730871947. Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych, reklamowych i związanych z realizacją zamówienia. Przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
d )prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
23. Organem nadzorczym RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoby zainteresowane mają prawo zgłosić swoje uwagi lub zastrzeżenia do Prezesa UODO.
Szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się w Polityce Prywatności KLIKNIJ