REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ
Szkoły Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych

1. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
2. Przesłanie formularza on-line dostępnego pod adresem http://masaz-shantala.pl/zgloszenie-na-kurs/ nie stanowi o zawarciu umowy wiążącej i nie stanowi o rezerwacji miejsca szkoleniowego.
3. Warunkiem zapisania uczestnika na kurs i rezerwacji miejsca szkoleniowego jest wpłata przedpłaty w terminie 3 dni od wysłania zgłoszenia i maksymalnie 9 dni przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia, którego zgłoszenie dotyczy.
4. Pełna płatność za kurs, szkolenie, warsztaty lub inne oferowane przez Szkołę Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych musi zostać dokonana na 30 dni przed rozpoczęciem zajęć, których dotyczy zgłoszenie.
5. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
6. Warunki ogólne uczestnictwa w kursie:
– Ukończone 18 lat.
– Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom uczelni wyższej.
– Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
– Dokonanie przedpłaty zaliczki we wskazanym terminie oraz wniesienie dopłaty do pełnej kwoty najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem zajęć. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.
– W przypadku udziału w kursie osoby z niepełnosprawnością należy wcześniej zgłosić ten fakt organizatorowi w formie pisemnej (e-mail).
– Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych badań lekarskich potwierdzających zdolność do wykonywania zawodu oraz podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie przyjęcia oraz ukończenia szkolenia.
7. Całkowity koszt uczestnictwa w kursie, łącznie z kosztami podróży i hotelu ponosi uczestnik.
8. Szkoła Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych zastrzega sobie prawo do odwołania oraz zmiany terminów szkoleń i zjazdów.
9. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie zwrot zaliczki odbywa się na następujących zasadach:
a. Zgłoszenie rezygnacji na 30-10 dni przed terminem rozpoczęcia kursu – zwrot 100% wpłaty,
b. Zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 9 dni przed terminem rozpoczęcia kursu – zwrot nie przysługuje.

10. Istnieje możliwość przepisania uczestnika do zajęć o tej samej tematyce, odbywających się w innym terminie i/lub mieście.
11. Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych jest obowiązkowa. Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie była obecna na 10% zajęć. Chyba, że przyczyna nieobecności wywołana została nadzwyczajnymi okolicznościami,( udokumentowanymi przez uczestnika) takimi jak choroba itp. Wówczas kurs może zostać kontynuowany w innym terminie, po ustaniu tych nadzwyczajnych zdarzeń, jednakże przerwa nie może być dłuższa niż jeden rok.
12. Osobie skreślonej z w/w powodów nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za kurs.
13. Wydanie Certyfikatu ukończenia kursu uzależnione jest od spełnienia warunków podanych w punkcie 11 oraz zaliczenia egzaminu końcowego, odbywającego się w ostatnim etapie szkolenia.
Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonania wszystkich zadań postawionych przez prowadzących zajęcia.
14. Kursy i warsztaty, podzielony jest na część ogólną i specjalistyczną.
15. Szkoła Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych ma prawo zmieniać terminy zjazdów, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika kursu mailem, pisemnie lub telefonicznie.
16. Szkoła Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie.
17. Najpóźniej na 6 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne oraz prośba o dokonanie płatności. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny podany na stronie www.masaz-shantala.pl
18. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
19. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest Szkoła Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych, której właścicielem jest firma NOWE WIZJE Aleksandra Staudt; ul. Agrestowa 34/10; 65-001 Zielona Góra; NIP 9730871947. Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
d )prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się w Polityce Prywatności KLIKNIJ